Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

P R 0 T 0 K 0 L L fört vid P P P:s årsmöte 1980.

Närvarande:                         Lars Alvestrand                                      Anders Florén

                                          Anders Bladh                                         Conny Kjellén

                                          Hans-Christer Bährne                             Lars Mattsson

                                          Johan J:son Fahlström                            Ola Mattsson

                                          Bobby Claesson                                     Ola Sandström

Frånvarande:                       Lennart Falkenberg                                 Torbjörn Widemar

 

 

§1    Val av mötesordförande

Lars A valdes enhälligt till mötesordförande.

 

§2    Val av protokollförare

Anders B valdes enhälligt till protokollförare.

 

§3    Justering av föregående års protokoll

1979 års protokoll justerades och alla erkände mottagandet av

detsamma.

 

§4    Fastställande av allmän röstlängd samt röstlångd i golf-frågor

Röstberättigade i golffrågor: Anders B, Bobby C, Conny K, Hans-Christer B, Johan F, Lars A, Lacke M, Ola M samt Ola 5; samman­lagt 9 röster.

 

Röstlängd i allmänna frågor: se ovanstående plus Anders F.

 

§5    Val av styrelse

Mötet fastslog att avträdelse från förslag ej fick göras enär

styrelseuppdrag är att anse såsom ett hedersuppdrag.

Anders F                                föreslogs av                      Johan F

Conny K                                        -”-                              Bobby C

Hans-Christer                                 -”-                             okänd (ev HCB)

Lacke M                                        -“-                             Johan F

Ola S                                            -”-                             Hans-Christer B

Efter omröstning förklarades Conny K vald till ordförande.

 

Golfrepresentant

Anders B föreslogs av Ola M med för protokollföraren ej upp­fattade motiv enär hans penna här spelat ett för honom ej begrip­ligt spratt. På förslaget replikerade H-C B: Anders B är att be­trakta som en papperstiger.

H-C B föreslogs av H-C B med motiv att han skulle erhålla förnyat förtroende

enär förra försöket sköts i sank av illvilliga krafter.

Conny replikerade: 1978 var en fadäs vilken ej får upprepas. H-C B hotade med att snart gå hem. Övriga ledamöter i kör: Hans-Crister Bährne

 

(Att noteras är, att H-C B mycket riktigt gick hem, därtill anmärkningsvärt tidigt.)

 

Johan F föreslog av Lacke M med motiv, att Johan F var mest erfaren och hade bedrivit det ädla spelet längst.

 

Ola S föreslogs av Bobby

 

Röstresultat: Anders B valdes till golfrepresentant, medan Johan F erhöll en enhällig eloge för 1979 års golfrepresentantskap.

 

Festrepresentant

förslagen var många. H-C B var lika uppfinningsrik som vid nästföregående frågas behandling. Invektiven haglade kors och tvärs över bordet. ( Ex: plutten, gulasch, gnidare och knöl)

 

Röstresultat: Bobby valdes till festrepresentant och passade omgående på att uttrycka förhoppning om bättre deltagande vid årets fest än tidigare.

 

§6  Andring av stadgarna.

Framlagt förslag togs i sin helhet. Johan F utryckte sin tacksamhet över bifallet och ledamöterna tackade Johan F för ett gott arbete. Applåder förekom allmänt och ymnigt.

 

§7  Inval eller uteslutning av medlem.

Mötet klargjorde att Lars Hedström är att betrakta som medlem. Stefan Lundqvists anmälan var ej stadgeenlig, varför någon sakpröv­ning ej gjordes.

 

 

§8  Val av spelplats etc.

Röstresultat:

Spelform: 36 hål med Hcp att spelas på en och samma dag.

Spelplats: Hook golfklubb

 

§9  Val av Hcp & Handicapkomitté.

Mötet beslutade utse golfrepresentanten, Johan F och Lacke M till kommitté.

 

§ 10  Fastställande av hcp för medlemmarna.

Beslöts att denna fråga skall avgöras av hcp & tävlingskommittén.

 

§ 11  Kulutredningen

Beslutades att omröstning som skall ske slutet skall ske med mörkblå kulor.

 

§ 12  Fondutredningen

Lars A utredning bedömdes som otillräckligt utredd. Frågan skall utredas ytterligare och presenteras tidigast vid nästa ord möte.

 

§13 Festplatsutredning

Beslöts att Lars A tillsammans med Bobby C skall utreda frågan ytterligare och att förslag skall framläggas vid nästa ord möte.

 

(H-C B avlägsnar sig och erhåller burop med acklamation. Mötet över­väger straffåtgärder.)

 

§ 14  Övriga frågor

Årsmötet hade ingen lust att kommentera festen 1979. Johan F reserverade sig och menade att årsmötet och festen tillhör årets viktigaste händelser. Ola M noterade att årsfesten är viktigare än Jullunch, med anledning av att flertalet av de som ej hade lust till årsfesten dock var desto lustigare vid jullunchen.

 

§15  Mötets avslutande.

Detta skedde efter undertecknads avgång. Dessförinnan hade Johan F av­tackats för väl planerade och väl genomförda arrangemang.

Protokollführer:                      Anders Bladh

Justeras: Melvin

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN