Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll hållet vid PPP:s årsmöte den 11 feb­ruari 1994 hos Conny K på Adolfsberg

  Närvarande:

 

Lars A., Anders F., Johan F., Bobby C., Stefan L., Conny

K., Ola S., Ola M. samt HCB.

 

Del ett - den lätta.

§1

Kvällens värd Conny K hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 §2

Sittande ordförande valdes. Lars A utsågs att föra dagens protokoll och beslutades att det­samma skulle justeras av Conny K.

 §3

Föregående protokoll justerad es.

 Röstlängd i golf- och övriga frågor fastställdes. Samtliga nio närvarande hade rösträtt i alla frågor. Några fullmakter från de frånvarande hade inte inlämnats varför de röstberättigade voro nio (9).

 Del två - den svåra.

§4

Vid ordförandevalet började man känna igen sig vid att tonfallen höjdes och man började prata munnen på varandra. Följande förslag fanns att rösta om: HCB, Ola S samt Conny K. Efter det att HCB i andra omgången ställts mot Ola 5 blev HCB vald till Ordförande.

 Efter ovanligt små diskussioner kunde så Lacke valdes till Golfrepresentant och Conny K valdes till Festrepresentant. Conny K förutskickade (kanske lite förhastat) att han skulle ha hjälp av BONVIN-gruppen.

 Sålunda.

 PPP:s styrelse fdr 1994/95:

Hans Christer Bährne, Ordförande

Lars Mattsson, Golfrepresentant

Conny Källén, Festrepresentant

 §5

Inga förslag om stadgeändringar och uteslutningar hade inkommit. Däremot hade Anders Bladh inkommit med en skrift vari han begärde återinträde i PPP.  Trots att vi alla PPP-ledamöter tycker om att frossa i denna sortens frågor gick det hela ganska snabbt och Anders Bladh, numera Anders B, hälsades välkommen åter som PPP-ledamot! VÄLKOMMEN AN­DERS !!!!!

 Sådana här delikata frågor släpper vi inte alltför lätt, varför vi passade på att kraftigt fördöma både Johan R och Tobi W för att de uteblivit väl många gånger från PPP-aktiviteter. Hade inte undertecknad sekreterare tagit "de där sista" hade han säkert varit helt säker på att vi beslöt att ordföranden skulle skriva några kraftigt förmanande rader till de bägge syndarna.

 Del tre - den allra svåraste

§6

Spelplats och spelsätt

FÖRSLAG OM SPELPLATS                                                                     ANMÄRKNING

WGCC + Fågelbro

WGCC

Idre                                                                                                              Återkallades

Karlstad (uppenbarligen föreslagen av en överförfriskad nostalgiker)     Återkallades

Göteborg                                                                                                      Återkallades

Lidingö

Lidingö + WGCC

 Efter en ganska vild diskussion med insprängd omröstning fattades beslut om följande: 

Spelplats:      WGCC + Fågelbro eller v.v. (18 hål på vardera bana)

Spelsätt:        Mycket bättre än under de förutvarande åren

Spelform:      GOLF - 36 hål poängbogey

Antal dagar:  2 dagar om vardera 18 hål

Festplats:      Festrepresentanten bestämmer i samarbete med övriga i styrelsen.

Tid:                 Helgen efter skolstart, eller den tid i anslutning därtill, som Ordf. an­ser passar bäst med hänsyn till spelplatser etc.

 §7

Golfkommitté skulle utses av styrelsen.

 §8

Övriga frågor:

·   Golfbollar

Ola S föreslog att vi skulle skaffa bullar med PPP-märke på. Det uppdrogs åt Ola S att införskaffa ett minimiantal av bollar med lämplig logo på. PPP skall garantera beställningen ekono­miskt.

Bollarna skall vara vita.

 ·       MMG-PPP

Det har inkommit förslag om att återuppta utbyte med MMG. Alla samtyckte till detta. Det uppdrogs åt Conny K att kontakta MMG och arbeta fram lämpligt spel här i Stockholm någon gång under våren.

 Övrigt smått och gott

De stämmor som lät sig höras och förstås uttryckte följande:

Ola M: "Golfen måste bli bättre. PPP skall i fortsättningen lägga största vikten vid golfen. Le­damöternas golfspel MÅSTE förbättras!"

HCB: "Barnen skall axla PPP:s mantel  Vi skall införliva våra barn.... Vi har lämnat våra familjer    Vi skall utvidga spelet  Ny form... .25.. ..Sedan släcker vi   Sedan en ny form." Johan F: "Golfen skall få bättre golfunderlag. Vi skall vara öppna för nya medlemmar!" Bobby C: "PPP är vad det är!"

Johan F: "Pendeln slår tillbaka."

Del fyra - den allra lättaste.

§9

Ordföranden avslutade mötet. Alla medlemmarna framförde sina tack för den goda middagen och den goda stämningen.

 Vid protokollet:

 Lars A

                                                                 Justeras:      

Conny K

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN