Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Stadgar och Protokoll                    

 

Stadgar:

 

PPP:s stadgar

 

 

Tävlingsstatuter:

 

PPP Pokalen

PPP R:sons vandringspris

Matschslipsen

Open Mug

Guldpeggen - Greensome-foursome

PPP Melvin's Runner-up Trophy

 

 

Protokoll:

Protokoll fördes första gången 1979 hos Zingo. Protokollförare var "Pinochet B" vilket torde vara Anders B som också runt men tunt lovade att rekonstruera ett protokoll för föregående år, alltså 1978. Egentligen var det HCB som skulle ha fört och skrivit ut protokollet för 1978 men så skedde ju inte och HCB fick en kraftig reprimand för detta.

Detta torde aldrig ha skett. Se detta alster, PPP-private duplicerat i gammal sprit-stencil, och som får betraktas som en föregångare till dagens moderna nyhetsbrev. PPP Private upplyser oss om protokollfadäsen och en del annat som man trodde var sopat under mattan - men nej.....

 

1971 - Inget årsmöte hölls 1972 - Hos Johan F, Carl Zeiss, det första årsmötet!
1973 - Hos Johan F, Carl Zeiss 1974 - Hos Johan F, Carl Zeiss 1975 - Hos Johan F, Carl Zeiss
1976 - Hos Ola S 1977 - Hos Johan F, Carl Zeiss 1978 - Hos Conny, Adolfsberg

1979 - Hos Ola M.

1980 - Hos Johan F.

1981 - Hos Alvis
1982 - Hos Anders F. 1983 - Hos Johan R. 1984 - Hos Alvis
1985 - Hos Johan R 1986 - Hos Ola S 1987 - Hos Lacke
1988 - Hos Conny 1989 - Hos Stefan 1990 - Hos Anders F.
1991 - Hos Conny, Adolfberg 1992 - Hos HC 1993 - Hos Ola Mattsson

1994 - Hos Conny K.

1995 - Hos ? 1996 - Hos Bobby
1997 - Hos HC 1998 - Hos Anders B

1999 - Hos Anders Florén

2000 - Hos Stefan L. 2001 - Hos Johan F 2002 - Hos Johan R (Sthlm)

2003 - Hos HC

2004 - Hos Anders F

2005 - Hos Tobi (Kontor NBW Advokatbyrå)

2006 - Hos Lacke 2007 - Hos Adde 2008 - Hos Lelle/Anders F

2009 - Hos Ola S / Anders F

2010 - Hos Melvin

2011 - Hos Johan F

2012 - Hos Conny 2013 - Hos Bobby 2014 - Hos Melvin
2015 - Hos Johan R (hos Anders F) 2016 - Hos Zingo 2017 - Hos Tobi
2018 - Hos Anders F 2019 - Hos Johan F 2020 - Hos Conny
2021- Digitalt möte (Bobby skulle vara värd) 2022 - Johan f

 

För att kunna se en del gamla protokoll måste Ni ha Adobe Acrobat Reader på er dator.

 

PPP:s Stadgar

 

1.    Föreningens namn skall vara Pappas Präktiga Pojkar, förkortas PPP.  PPP skall verka för medlemmarnas förkovrande i det ädla golfspelet.

 

2.    Till medlem kan endast antagas män med fastställt handicap. Medlem som efter inval slutar spela golf förlorar sin rösträtt i golffrågor.

 

3.    Kallelse till ordinarie årsmöte som skall äga rum första fredagen i februari, skall ske genom brev som skall vara poststämplat senast två veckor före årsmötet. Det åligger  PPP's ordförande att svara för att kallelse sker i rätt tid.

 

4.    För behörigt årsmöte fordras att minst 1/2 av samtliga medlemmar är representerade å mötet antingen personligen eller också genom fullmakt, sådan fullmakt skall ställas till PPP’s ordförande, fullmäktig får endast rösta för en icke närvarande medlem.

 

5.    Frågor om dessa stadgar och frågor om inval av ny medlem avgöres genom omröstning, där 3/4 majoritet av närvarande röster fordras för ändring respektive inval, fråga om uteslutning av medlem avgöres på samma sätt som inval, övriga frågor avgöres med enkel majoritet. Vid inval och uteslutning skall om så begäres sluten omröst­ning äga rum. Om minst hälften av samtliga medlemmar skriftligen hos ordföranden begär extra möte skall sådant äga rum inom en månad från det datum då hälften av samtliga medlemmar begärt sådant möte. Extra möte äger behandla samtliga frågor utom inval och uteslutning av medlem.

 

6.    Frågor på ordinarie årsmöte:

 

         

1.  Val av  mötesordförande.

 

2.  Val av protokollförare och justeringsman.

  

3.  Justering föregående protokoll.

              

4a. Fastställande av röstlängd.

                  

4b. Fastställande av röstlängd i golffrågor.

        

5.  Val av styrelse bestående av tre personer. Ordförande. golfrepresentant och festrepresentant.

            

6.  Fråga om ändring av stadgarna.

                  

7.  Fråga om inval eller uteslutning av medlem.

                  

8.  Val av speldag, spelsätt, spelplats och festplats för PPP mästerskapen.

               

9.  Val av golfkommitté bestående av tre personer. Golfrepresentant samt två personer till.

     

10. Fastställande av handicap för medlemmar som inte är aktiva medlemmar i svensk golfklubb.

               

11. Övriga frågor.

       

7.    Segraren av PPP mästerskapen skall ställa en flaska champagne till förfogande för nästa års segerceremoni.

 

8.    Segraren i PPP mästerskapen skall erhålla medalj.

 

9.    Golfkommittén äger avgöra samtliga tvister och handicapärenden rörande golffrågor, skulle någon i denna kommitté vara jävig, skall genom omröstning ny medlem till­fälligtvis utses.

 

10.  Person som söker medlemskap i PPP, skall för behandling på kommande årsmöte senast den 31 december året innan till ordförande inkomma  med skriftlig ansökan om medlemskap tillstyrkt av två medlemmar.  Ansökan skall vara undertecknad av sökanden och av de medlemmar som tillstyrkt denna. För behandling på årsmötet skall kopia av ansökan översändas till samtliga medlemmar senast tillsammans med kallelsen till årsmötet. (Paragrafen ändrad till denna lydelse vid årsmöte år 2004)

 

11.  PPP pokalen erövras för alltid efter tre raka segrar, eller efter fem segrar. Er­övraren har att ställa upp nytt likvärdigt vandringspris.

 

12.  PPP anordnar också en matchtävling kallad "matchslipsen". Segraren av denna tävling erhåller en vacker vandringsslips samt dessutom Mammas Morsgrisars hederspokal.

 

Åter

 

 

PPP Pokalens statuter framgår av PPP Stadgarnas punkter 7,8 och 11

 

 

Åter

 

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN